(+ 355) 42 250 736 office@lolocilaw.com

Mirësevini në

Loloci & Associates

Projekte

Nuk ka projekt shumë të vogel apo shumë të madh!

Praktika

Pronësia Intelektuale

Loloçi & Associates është një nga zyrat ligjore më të njohura në tregun shqiptar për trajtimin e pronësisë intelektuale të të gjitha llojeve. Zyra ofron shërbime juridike …

Praktika Tregtare dhe Shoqërite Tregtare

Zyra është gjerësisht e specializuar në çështjet tregtare dhe të shoqërive tregtare. Përveç ndihmës që u jep klientëve lokalë dhe …

Konkurrenca – Bashkimet dhe Fitim Pronësie

Zyra ka një eksperiencë të gjatë në çështjet e konkurrencës, pasi është marrë me …

Përfaqësimi gjyqësor

Zyra përfaqëson klientë lokalë dhe të huaj përpara të gjitha shkallëve të gjykatave të rregullta, si dhe agjencive administrative. Zyra është po ashtu e familjarizuar me çështje të arbitrazhit ndërkombëtar …

Financa, Tatimet dhe Punësimi

Zyra këshillon vazhdimisht klientë lokalë dhe të huaj në lidhje me sistemin shqiptar të taksave dhe rregullave të tij. Ky këshillim përfshin ndikimet e taksave në …

Prokurimet Publike dhe PPP-të

Zyra ka eksperiencë të konsiderueshme në proceset intensive të privatizimit të sektorëve strategjikë, që identifikohen dhe ndërmerren nga …

Pasuria e Paluajtshme dhe Ndërtimi

Zyra ofron këshillim të besueshëm dhe gjithëpërfshirës, veçanërisht në procesin e ndërlikuar të fitimit ose të sigurimit ndryshe të pasurisë së paluajtshme. Zyra ofron …

Loloci & Associates

RRETH ZYRËS

Loloçi & Associates është një zyrë ligjore lider në Shqipëri. Është themeluar në qershor të vitit 1996 dhe që atëherë, është rritur në mënyrë të konsiderueshme, duke u bërë kështu një nga zyrat juridike më të suksesshme në Shqipëri.

Zyra trajton një gamë të gjerë çështjesh tregtare, financiare dhe të shoqërive tregtare, duke përfshirë pronësinë intelektuale, privatizimet, pasuritë e paluajtshme, kontratat, si dhe transaksione të tjera tregtare.

Zyra ka një ekip dinamik avokatësh që u ofrojnë këshillime të plota juridike klientëve shqiptarë dhe të huaj. Zyra punon e lidhur ngushtë me klientët për tw siguruar që nevojat e tyre të plotësohen me një kosto efikase.

Publikimet më të fundit

Ligji i Energjisë në Shqipëri – Kontribut i “European Energy Handbook”,

Një botim i

Herbert Smith Freehills, 2011, 2014, 2017, 2019

“Licensimi i detyrueshëm në Europë: Një vështrim vend-më-vend  (Albania)”, 2018

***Ky botim është i mundur online tek www.epo.org/compulsory licensing

Publikuar nga

The European Patent Academy.

“Konkurrenca dhe biznesi: Problematikat në raport me konkurrencën”, referim në Konferencën “Konkurrenca dhe Biznesi”

Organizuar nga

Autoriteti i Konkurrencës, dhjetor 2018

Keni nevojë për ndihmë?