(+ 355) 42 250 736 office@lolocilaw.com
Praktika

Pronësia Intelektuale

Loloçi & Associates është një nga zyrat ligjore më të njohura në tregun shqiptar për trajtimin e pronësisë intelektuale të të gjitha llojeve. Zyra ofron shërbime juridike …

Praktika Tregtare dhe Shoqërite Tregtare

Zyra është gjerësisht e specializuar në çështjet tregtare dhe të shoqërive tregtare. Përveç ndihmës që u jep klientëve lokalë dhe …

Konkurrenca – Bashkimet dhe Fitim Pronësie

Zyra ka një eksperiencë të gjatë në çështjet e konkurrencës, pasi është marrë me …

Përfaqësimi gjyqësor

Zyra përfaqëson klientë lokalë dhe të huaj përpara të gjitha shkallëve të gjykatave të rregullta, si dhe agjencive administrative. Zyra është po ashtu e familjarizuar me çështje të arbitrazhit ndërkombëtar …

Financa, Tatimet dhe Punësimi

Zyra këshillon vazhdimisht klientë lokalë dhe të huaj në lidhje me sistemin shqiptar të taksave dhe rregullave të tij. Ky këshillim përfshin ndikimet e taksave në …

Prokurimet Publike dhe PPP-të

Zyra ka eksperiencë të konsiderueshme në proceset intensive të privatizimit të sektorëve strategjikë, që identifikohen dhe ndërmerren nga …

Pasuria e Paluajtshme dhe Ndërtimi

Zyra ofron këshillim të besueshëm dhe gjithëpërfshirës, veçanërisht në procesin e ndërlikuar të fitimit ose të sigurimit ndryshe të pasurisë së paluajtshme. Zyra ofron …