(+ 355) 42 250 736 office@lolocilaw.com

Tregtare dhe Shoqërite Tregtare

Zyra është gjerësisht e specializuar në çështjet tregtare dhe të shoqërive tregtare. Përveç ndihmës që u jep klientëve lokalë dhe të huaj për themelimin e entiteteve juridike (zyra përfaqësimi, degë/filiale dhe shoqëri tregtare), zyra gjithashtu këshillon në transaksione të mëdha dhe komplekse ndërkufitare.

Shërbimet që ofron zyra në këtë fushë përfshijnë:

  • themelimin
  • krijimin dhe funksionimin e shoqërive të përbashkëta
  • trajtimin dhe këshillimin e bashkimeve dhe të fitimit të pronësisë
  • këshillimet në lidhje me menaxhimin e shoqërive tregtare
  • ristrukturimin e shoqërive tregtare
  • paaftësinë paguese
  • çështjet rregullatore