(+ 355) 42 250 736 office@lolocilaw.com

Përfaqësimi gjyqësor

Zyra përfaqëson klientë lokalë dhe të huaj përpara të gjitha shkallëve të gjykatave të rregullta, si dhe agjencive administrative. Zyra është po ashtu e familjarizuar me çështje të arbitrazhit ndërkombëtar në lidhje me Shqipërinë. Shërbimet përfaqësuese të zyrës mbulojnë një spektër të gjerë të të drejtës civile.