(+ 355) 42 250 736 office@lolocilaw.com

Punësimi

Zyra ka një ekspertizë të gjatë në dhënien e këshillimeve për punësimin, përfshi përgatitjen e kontratave individuale të punës, procedurat e zgjidhjes së tyre, çështjet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, si dhe çështje të ngjashme.